Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG – PORTALE TURYSTYCZNO - INFORMACYJNE


Znaczenie pojęć:

 

1. Regulamin - niniejszy akt regulujący sposób korzystania z portalu internetowego.

2. Serwis - portal internetowy.

3. Administrator - podmiot prowadzący Serwis.

4. Klient - korzystający z odpłatnej usługi publikowania reklamy w Serwisie.

 

Postanowienia ogólne:

 

1. Serwis służy do promowania turystyki w danym regionie Polski a w szczególności do reklamowania usług związanych z branżą turystyczną.

2. Regulamin określa sposób korzystania z Serwisu.

3. Regulamin stanowi umowę zawieraną pomiędzy Administratorem a Klientem.

4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przesłanych pisemnie lub podanych telefonicznie na potrzeby stworzenia reklamy obiektu Klienta.

5. Administrator oświadcza, że pozyskiwane dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Serwisu i że nie zostaną one udostępnione postronnym podmiotom (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).

6. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu należą do Administratora.

7. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści oraz fotografii zawartych w Serwisie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

 

Korzystanie z usług serwisu:

 

1. Umieszczenie reklamy w Serwisie jest płatne.

2. Rodzaj, zakres i ceny usług określone są w cenniku usług umieszczonym w zakłądce "Cennik".

3. Przeglądanie Serwisu dostępne jest dla wszystkich osób odwiedzających Serwis.

4. Aby zarejestrować się jako Klient Serwisu należy wysłać Administratorowi drogą e-mail’ową dane swojego obiektu turystycznego oraz dane potrzebne do wystawienia rachunku.

5. Klient może również wszystkie dane potrzebne do reklamy swojego obiektu na Serwisie podać Administratorowi telefonicznie. Fotografie obiektu w takim przypadku mogą być dostarczone Administratorowi inna drogą np. poprzez Pocztę Polską.

6. Klient może zlecić Administratorowi pobranie niezbędnych danych do stworzenia reklamy (opis obiektu oraz zdjęcia obiektu) ze strony internetowej swojego obiektu turystycznego. Klient w takim przypadku ma obowiązek udzielenia prawdziwej odpowiedzi Administratorowi dotyczącej własności praw autorskich materiałów umieszczonych na stronie internetowej Klienta. W przypadku podania nieprawdziwych informacji dotyczących własności praw autorskich materiałów Klient sam będzie odpowiadał za ewentualne naruszenie praw autorskich.

7. Ze względu na bezpieczeństwo danych oraz na stale podnoszoną jakość usług Serwisu prowadzone rozmowy telefoniczne z Administratorem mogą być rejestrowane (Administrator informuje o tym Klienta na wstępie rozmowy).

8. Podczas trwania edycji reklamy Klient może zmieniać dane zawarte w swojej reklamie w Serwisie poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail’wy z Administratorem.

9. Po okresie trwania edycji reklamy w Serwisie Administrator kontaktuje się (pisemnie lub telefonicznie) z Klientem w sprawie dalszej kontynuacji reklamy w Serwisie.

10. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

11. Rachunek wraz z pismem przewodnim Administrator wysyła Klientowi na podany adres korespondencyjny Klienta (za pośrednictwem usług Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail Klienta.

12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w Serwisie ogłoszeń.

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanych koniecznością, bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualną pozycję swoich serwisów w wyszukiwarkach internetowych.

16. W wyjątkowych przypadkach Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia serwisu internetowego oraz do usunięcia ofert wszystkich Klientów z zamykanego serwisu. W takich przypadkach Administrator musi przenieść oferty Klientów z zamykanego serwisu internetowego na inny adekwatny do regionu zamieszkania Klienta serwis internetowy z zachowaniem wszystkich parametrów technicznych ofert Klientów. Administrator informuje pisemnie (e-mail lub tradycyjny list) Klientów o zaistniałej sytuacji z podaniem aktualnej lokalizacji oferty Klienta. Klient ma prawo do rezygnacji z oferty umieszczonej na nowym serwisie w terminie do 10 dni od daty otrzymania informacji od Administratora. W przypadku takiej rezygnacji Klient ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty za reklamę z potrąceniem kwoty proporcjonalnej do okresu edycji reklamy na zamkniętym przez Administratora serwisie.

 

Reklamacje:

 

1. Klient ma prawo do rezygnacji z edycji reklamy na Serwisie bez podawania przyczyn w przeciągu 14 dni licząc od dnia umieszczenia reklamy w Serwisie (data sprzedaży umieszczona na rachunku). W tym przypadku o swojej rezygnacji z edycji reklamy w Serwisie Klient musi poinformować Administratora pisemnie na adres: P.H.U. „SEB POL”, ul. Naramowicka 176E/8, 61-611 Poznań lub drogą elektroniczną na adres: marketing@sebpol.com

2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą pisemną na adres: P.H.U. „SEB POL”, ul. Naramowicka 176E/8, 61-611 Poznań lub drogą elektroniczną na adres: marketing@sebpol.com

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji. Przed upływem tego terminu klient zostanie poinformowany przez Administratora o statusie jego reklamacji (telefonicznie lub pisemnie).

4. Wniesienie opłaty za usługę reklamową oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Opłata ta nie podlega zwrotowi.

 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO:

 

Przez "RODO" rozumiemy obowiązujące na terenie Polski od dnia 25.05.2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2017 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tkz. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H.U. „SEB POL”, ul. Naramowicka 176E/8, 61-611 Poznań

2. Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

a) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy tak aby realizować prawa i obowiązki w niej wyrażone (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. b RODO),

b) wypełniana ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywania reklamacji czy zapewnienia bezpieczeństwa usług (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c RODO),

c) wynikający z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. f RODO),

d) w innych celach jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a RODO).

 

4. Jeżeli chcą Państwo korzystać z oferowanych przez nas usług to dobrowolnie zawierają z nami umowę. Podajecie nam Państwo wówczas swoje dane osobowe. Oczywiście nie musicie Państwo tego robić. W przypadku niepodania nam swoich danych osobowych, przepisy prawa uniemożliwiają nam świadczenie dla Państwa swoich usług.

5. W trakcie trwania łączącej nas umowy, wchodzimy w posiadanie również innych Państwa danych takich jak: dane o numerze Państwa rachunku bankowego i dane o banku Państwa obsługującego.

6. Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowym oraz innym administratorom danych osobowych działających we własnym imieniu.

7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W przypadku braku Państwa sprzeciwu, w tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych naszych interesów. Ponadto, gdy zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy to robić nie dłużej niż do chwili w której Państwo taką zgodę wycofają.

8. Mogą złożyć Państwo do nas wniosek o:

a) poprawienie swoich danych osobowych,

b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,

c) ograniczenie przetwarzania danych osobowych,

d) przeniesienie swoich danych osobowych do innego administratora danych osobowych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

 

9. Na Państwa wniosek udzielimy potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz udzielimy dostępu do Państwa danych osobowych.

10. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez PAństwa zgody to mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.

 

Uwagi końcowe:

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 09.06.2008 roku.

2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.

3. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie.


Schowek ()
Schowek podręczny jest teraz pusty.

Żeby dodać obiekt do tego schowka należy kliknąć ikonkę + Schowek znajdującą się przy ofercie obiektu.

W celu usunięcia obiektu ze schowka kliknij ikonkę - Schowek znajdującą przy ofercie obiektu, który już jest dodany do schowka.